Skip to content Skip to footer

Chemare la post și rugăciune

Ziua 1

Betania este Casa Domnului.
Deschidem ușa ca El să intre!

Psalm 24:7-10
„Porți, ridicați-vă capetele; ridicați-vă, porți veșnice, ca să intre Împăratul slavei! „Cine este acest Împărat al slavei?” Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Porți, ridicați-vă capetele; ridicați-le, porți veșnice, ca să intre Împăratul slavei! „Cine este acest Împărat al slavei?” Domnul oștirilor: El este Împăratul slavei!”
Trei subiecte de rugăciune din Psalmul 24:
Supremația lui Dumnezeu – v. 1-2
  • Pământul este al Domnului! Nimeni nu este mai puternic, mai înțelept, mai măreț sau mai presus de El! Laudă-L!
  • Pocăiește-te de momentele când L-au văzut mai prejos!
  • Profunzimea închinării mele are legătură directă cu modul cum îl văd pe El. Dumnezeul Suprem cere o închinare supremă și reverențioasă!
  • Doamne, deschide-mi ochii să Te văd așa cum ești cu adevărat și cu nimic mai prejos!
Fii persoana care stă în prezența Lui pentru a primi binecuvântarea Lui – v. 3-6
  • Roagă-te pentru mâini curate (acțiuni și fapte) și inimă curată (gânduri, motivații).
  • Roagă-te să nu existe nimic în inima ta care să concureze cu El.
  • Roagă-te să fii persoana care stă CONTINUU în prezența Lui. Caută-L!
  • stai la Masa Domnului având o perspectivă înnoită a prezenței Lui.
Fii persoana care deschide porțile pentru ca Domnul oștirilor să intre – v. 7-10
  • Rugăciunea deschide ușa/poarta pentru ca Domnul nostru, Regele gloriei să intre!
  • Care este ușa/poarta pe care Domnul vrea ca să o deschizi în rugăciune? Întreabă-L!
  • Cerul se deschide când ne rugăm. Insistă!
  • Ce deschide El nimeni nu poate închide și ceea ce închide El, nimeni nu poate deschide.
  • Invită-L în inima ta, în casa ta, în familia ta, în biserica ta, în națiunea ta.

Ziua 2

Suntem chemați să fim o Casă de Rugăciune pentru toate națiunile

Luca 19:41-46
„Când S-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus a plâns pentru ea și a zis: „Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura  cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile: te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu  vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că  n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.” În urmă, a intrat în Templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Și le-a zis: „Este scris: ‘Casa Mea va fi o casă de rugăciune.’ Dar voi ați făcut din ea ‘o peșteră de tâlhari’”
 • Planșele după care constructorul zidește o casă sunt desenul și viziunea arhitectului. Isus este Arhitectul bisericii, iar planșele Lui spun că biserica Sa trebuie să fie o Casă de rugăciune pentru toate națiunile. Să-I cerem Domnului uniți în rugăciune ca această Casă să fie așa cum dorește El, iar noi să urmăm planul Lui!
Psalm 127:1
„Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește.”
 • Roagă-te ca Domnul să pună în inima ta povara pentru cei pierduți din orașul tău.
 • Roagă-te pentru protecția Domnului peste tine și orașul unde locuiești.
 • Fii conștient de lucrarea pe care Domnul o face în viața ta
 • Roagă-te ca Domnul să-ți arate ce lucrare ai tu de făcut în aceste vremuri.
1 Împărați 8:10-11
„În clipa când au ieșit preoții din Locul Sfânt, norul a umplut Casa Domnului. Preoții n-au putut să rămână acolo să facă slujba din pricina norului, căci slava Domnului umpluse Casa Domnului.”
 • Roagă-te ca prezența Domnului să se manifeste în biserică.
 • Roagă-te ca gloria Lui să umple templul (pe tine) pentru ca să trăiești dependent de prezența Lui.
 • Roagă-te ca El să te facă sensibil la prezența Lui și gata să-I asculți instrucțiunile.
 • Ia-ți timp chiar acum să asculți vocea Lui!
Isaia 62:6-7
„Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus niște străjeri, care nu vor tăcea niciodată, nici zi, nici noapte! Voi, care aduceți aminte Domnului de el, nu vă odihniți deloc! Și nu-I dați răgaz până nu va așeza din nou Ierusalimul și-l va face o laudă pe pământ.”
 • Roagă-te ca să fii plin de credință și să nu te descurajezi atunci când viața este dificilă.
 • Mulțumește-i Duhului Sfânt că îți dă puterea și tăria să duci misiunea până la capăt!
 • Roagă-te ca dragostea Lui și lumina Evangheliei să producă în tine dorința să-i vezi pe alții mântuiți.

Ziua 3

Suntem chemați la dărnicie fără așteptări. „Fără plată am primit, fără plată să dăm!”

Matei 10:5-8
„Aceștia sunt cei doisprezece pe care i-a trimis Isus, după ce le-a dat învățăturile următoare: „Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor,  ci  să mergeți mai degrabă la oile  pierdute ale casei lui Israel. Și  pe drum, propovăduiți și ziceți: ‘Împărăția  cerurilor este aproape!’ Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară dracii. Fără  plată ați primit, fără plată să dați.”
Deuteronom 16:16-17
„De trei ori pe an, toți bărbații să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care-l va alege El: la Sărbătoarea Azimilor, la Sărbătoarea Săptămânilor și la Sărbătoarea Corturilor. Să nu se înfățișeze cu mâinile goale înaintea Domnului. Fiecare să dea ce va putea, după binecuvântarea pe care i-o va da Domnul Dumnezeul tău.”
 • Roagă-te ca Domnul să-ți deschidă ochii să vezi ceea ce ți-a dat El.
 • Laudă-L pe Domnul pentru câteva minute fără să-i ceri ceva.
 • Mulțumește-I Domnului pentru lucrarea Lui de răscumpărare!
2 Corinteni 9:6-7
„Să știți: cine seamănă puțin puțin va secera, iar cine seamănă mult mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu.”
 • Roagă-te aplicând versetul acesta la viața ta.
 • Roagă-te și dă-I laudă Domnului pentru tot ce ți-a dat.
 • Roagă-te mărturisind orice lăcomie sau nemulțumire din inima ta.
 • Roagă-te ca orice dărnicie a ta să aducă slavă doar lui Dumnezeu!
Fapte 20:34-35
„Singuri știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Isus, care Însuși a zis: ‘Este mai ferice să dai decât să primești.’”
 • Roagă-te pentru cei mulți care nu au auzit încă mesajul Evangheliei.
 • Roagă-te și dăruiește unei lucrări misionare, fie din biserica ta, fie din comunitatea ta.
 • Alege câțiva misionari pentru care să te rogi ca Dumnezeu să aibă grijă de nevoile lor.

Ziua 4

Suntem chemați să fim o mișcare de pionierat, nu de supraviețuitori

Evrei 11:8-13
„Prin credință Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-L ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună-moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, aprimit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia Celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om, și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ.”
Proverbe 3:5-6
„Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta! Recunoaște-L în toate căile tale, și El îți va netezi cărările.”
 • Cere-i Domnului să te ajute să trăiești prin credință, nu prin vedere.
 • Mulțumește-i Domnului pentru călăuzirea Lui și modul în care El îți dă direcție!
 • Recunoaște că ai nevoie de îndrumarea Lui.
Matei 28:18-20
„Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată  în cer și pe pământ. Duceți-vă  și faceți ucenici  din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i  să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.”
 • Roagă-te și declară că vei rămâne dedicat poruncii de a merge și a face ucenici.
 • Roagă-te pentru putere să asculți ceea ce El a poruncit.
 • Laudă-L și mulțumește-I pentru că El este întotdeauna cu tine.
Iacov 1:22-25
„Fiți împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și, după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.”
 • Roagă-te ca mărturia ta și a altor credincioși să fie ascultarea!
 • Roagă-te ca Domnul să-ți arate dacă există neascultare sau înșelare personală în viața ta.
 • Mulțumește-I Domnului pentru oportunitatea de a fi folosit pentru gloria Lui!

Ziua 5

Suntem chemați să avem un impact local și global pentru gloria lui Dumnezeu

Isaia 48:10-15
„Iată, te-am pus în cuptor, dar nu te-am găsit argint; te-am lămurit în cuptorul urgiei. Din dragoste pentru Mine, din dragoste pentru Mine vreau să lucrez! Căci cum ar putea fi hulit Numele Meu? Nu voi da altuia slava Mea. Ascultă-Mă, Iacove! Și tu, Israele, pe care te-am chemat! Eu, Eu sunt Cel dintâi și tot Eu sunt și Cel din urmă. Mâna Mea a întemeiat pământul și dreapta Mea a întins cerurile: cum le-am chemat, s-au și înfățișat îndată. Strângeți-vă cu toții și ascultați! Cine dintre ei a vestit aceste lucruri? Acela pe care-l iubește Domnul va împlini voia Lui împotriva Babilonului și brațul lui va apăsa asupra haldeenilor. Eu am vorbit și Eu l-am și chemat; Eu l-am adus și lucrarea lui va izbuti.”
Isaia 54:1-2
„Bucură-te, stearpo, care nu mai naști! Izbucnește în strigăte de bucurie și veselie, tu, care nu mai ai durerile nașterii! Căci fiii celei lăsate de bărbat vor fi mai mulți decât fiii celei măritate”, zice Domnul. „Lărgește locul cortului tău și întinde învelitoarele locuinței tale! Nu te opri! Lungește-ți funiile și întărește-ți țărușii!”
Isaia 6:6-8
„Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atinsgura cu el și a zis: „Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit!” Am auzit glasul Domnului întrebând: „Pe cine să trimit și cine va merge pentru Noi?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!”
 • Curățește inima mea de tot ce nu aduce onoare Numelui Tău. Folosește-mă pentru gloria Ta!
 • Inima mea este gata să răspundă chemării Tale!
 • Caută prezența Domnului și ascultă-I vocea.
Apocalipsa 4:11
„Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute!”
 • Dumnezeu a creat toate lucrurile și merită toată lauda. Scopurile Lui sunt prioritare! El are ultimul cuvânt!
 • Domnul face un drum acolo unde nu este un drum! Laudă-L pentru credincioșia Lui!
 • Doamne, Îți mulțumesc că Tu și azi transformi vieți!
Romani 1:16
„Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului”
 • Mulțumesc Doamne că mă ajuți să văd lumea așa cum o vezi Tu! Vreau să fiu parte a extinderii Împărăției Tale aici pe pământ ducând Vestea bună națiunilor!
 • Călăuzește-mă, Duhule Sfinte, la cei pierduți, la cei nebăgați în seamă și la cei dezorientați pentru că vreau să fac o diferență!
 • Nu dau ‘napoi, ci merg înainte ca să duc Evanghelia în sfera mea de influență și dincolo de ea!

Ziua 6

Suntem chemați să operăm în duhul fiilor lui Isahar

1 Cronici 12:32
„Din fiii lui Isahar, care se pricepeau în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuia să facă Israel, două sute de căpetenii și toți frații lor erau puși sub porunca lor”
Proverbe 24:3-4
„Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește; prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute.”
Proverbe 9:10-12
„Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Prin mine ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept; dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi.”
 • Îți cer înțelepciune, Doamne, în toate aspectele vieții mele și a lucrării în care sunt implicat.
 • Doamne, Îți mulțumesc că vrei să ai o relație cu mine! Vreau să Te cunosc mai mult!
 • Mulțumește-I că ți-a descoperit înțelepciunea Lui.
Ioan 16:13-15
„Când va veni Mângâietorul, Duhul  adevărului, are să vă  călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al Meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al Meu, de aceea am zis că va lua din ce este al Meu și vă va descoperi.”
 • Duhule Sfinte, condu-mă în tot adevărul. Învață-mă Tu în toată viața mea.
 • Vreau ca Duhul de înțelepciune și revelație să mă conducă în călătoria vieții mele de credință.
 • Cere Duhului Sfânt să-ți dea o măsură îndoită de înțelepciune și pricepere atunci când petreci timp să studiezi Cuvântului Său.
Iacov 1:5-6
„Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-oceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.”
 • Roagă-te să umbli în înțelepciunea lui Dumnezeu și să faci din Cuvântul Lui fundația vieții tale!
 • Ajută-mă, Doamne, să conștientizez că trebuie să-mi fac timp să cer și să caut înțelepciunea Ta!
 • Vreau să Te reprezint pe Tine și înțelepciunea primită de la Tine să fie o mărturie pentru cei care au nevoie de Tine!

Ziua 7

Domnul secerișului ne cheamă să fim implicați în secerișul Lui

Matei 9:35-38
„Isus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor Săi: „Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii! Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui.”
Matei 16:24-25
„Atunci, Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru Mine o va câștiga.”
 • Îți mulțumesc că ești Păstorul meu. Tu mă conduci și-mi porți de grijă!
 • Aleg să Te urmez pe Tine cu tot ceea ce sunt!
 • Pune-ți viața la dispoziția Lui, urmând exemplul lui Cristos care S-a dat la moarte pentru noi.
Luca 4:17-21
„și I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: „Duhul  Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor, căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului.” În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre El. Atunci, a început să le spună: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe care le-ați auzit.”
 • Mă dedic să ucenicizez atât pe copil, cât și pe tânăr și pe adulti să-L urmeze pe Isus. Scrie numele oamenilor pe care în mod intenționat îi vei uceniciza. Roagă-te pentru ei chiar acum!
 • Declar că Împărăția lui Dumnezeu este reală și prezentă prin Isus Cristos.
 • Aud chemarea Ta, Doamne de a merge în secerișul Tău și răspund acestei chemări!
Fapte 13:2-5
„Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneți-Mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat.” Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Ajunși la Salamina, au vestit Cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan.”
 • Condu-mă, Duhule Sfinte în satele și orașele lumii acesteia pentru a răspândi Vestea Bună.
 • Cred și voi face de cunoscut că Isus vindecă pe cei împovărați și răniți.
 • Doamne, ajută-mă să slujesc lumii acesteia fiind plin de compasiune.

*Material preluat și adaptat după iphc.org

Leave a comment